Private & Terms

Private & Terms

ShopJedrzejko.com respect your right to privacy. ShopJedrzejko.com does not collect personal information from occasional or unregistered users. ShopJedrzejko.com knows that you care how information about you is used and shared.

Information entered during the ordering or registration process will be treated as confidential. Any details submitted are used in strict confidence and only to the extent requested by the user. 

If you opt to subscribe to our newsletter, we will keep you updated on the most current developments, specials, discounts, and new products. 

You may unsubscribe at any time by just sending an email to ShopJedrzejko.com with unsubscribe in the subject line. If you decide to unsubscribe we would also like to know why, in order to fix the problem as soon as possible, although you are under no obligation to state your reason(s) in order to unsubscribe. 

ShopJedrzejko.com does not sell, rent, exchange nor disseminate user information. We at ShopJedrzejko.com appreciate your trust and confidence in our service and security.

Communication between the Client and the ShopJedrzejko.com is always conducted in a safe way through a SSL protocol. 


Conditions for Cutomers from Poland in polish language

 

Regulamin sklepu internetowego www.ShopJedrzejko.com

 

 

 

  1. DEFINICJE
  2. POSTANOWIENIE OGÓLNE
  3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 
  5. DOSTAWA
  6. PŁATNOŚĆ
  7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  9. DANE OSOBOWE
  10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.   DEFINICJE  

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1.1.    HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

 

1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

 

1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

 

1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

1.7.       REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 

1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

 

1.9.                   SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.shopjedrzejko.com za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

 

1.10. SPRZEDAWCA – Janusz Jędrzejko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Jędrzejko Janusz Jędrzejko (adres prowadzenia działalności: ul. Św. Franciszka 10; 43-300 Bielsko-Biała) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9371137488, REGON 002425554, adres poczty elektronicznej: info@shopjedrzejko.com, numer telefonu: (+48) 601505780 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 

1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

 

1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

1.14. USŁUGODAWCA – Janusz Jędrzejko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Jędrzejko Janusz Jędrzejko (adres prowadzenia działalności: ul. Św. Franciszka 10; 43-300 Bielsko-Biała) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9371137488, REGON 002425554, adres poczty elektronicznej: info@shopjedrzejko.com, numer telefonu: (+48) 601505780 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 

1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

2.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

2.2.       Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

 

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

 

2.4.       Sklep Internetowy prowadzony jest przez:  

 

                                      Janusz Jędrzejko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Jędrzejko Janusz Jędrzejko (adres prowadzenia działalności: ul. Św. Franciszka 10; 43-300 Bielsko-Biała) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9371137488, REGON 002425554, adres poczty elektronicznej: info@shopjedrzejko.com, numer telefonu: (+48) 601505780 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 

2.5.          Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

 

2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;

 

2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

 

2.5.3 Newsletter

 

2.6.    Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 

 

2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;

 

2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

 

2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

 

2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

 

2.7.       Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

2.8.      Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 

2.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej. 

 

3.   ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH  

 

3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i

 

na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

3.2.       Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

 

3.3.       Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

 

3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

 

3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym),  adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

 

3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

 

3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

 

3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 

3.6.       Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

 

3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia. 

 

3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14– dniowego okresu wypowiedzenia.

 

3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

 

3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron. 

 

4.   WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładceShipping rates pod adresem: http://shopjedrzejko.com/en_US/i/Shipping-Rates/19

 

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 

4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

 

4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

 

4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”. 

 

4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

 

4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

 

5.   DOSTAWA

 

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych (UWAGA: co do zasady termin dostawy nie powinien przekraczać 30 dni kalendarzowych)licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży. 

 

5.2.      Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

 

5.2.1. transportem własnym; lub

 

5.2.2. za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

 

5.3.                      Dostawa  Produktów dostępna jest na terytorium: całego Świata

 

5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce Shipping Rates pod adresem: http://shopjedrzejko.com/en_US/i/Shipping-Rates/19

 

6.   PŁATNOŚĆ

 

6.1.      Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 

6.1.1. Za pobraniem;

 

6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

 

6.1.3. płatności elektroniczne tj. www.PayPal.com

 

6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

 

6.3. W  wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 

7.   PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: ul.Św.Franciszka 10, 43-300 Bielsko-Biala, Poland. 

 

7.2. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia. 

 

7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

7.4.    Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

 

7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

 

8.   TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

8.1.       Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

 

8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres : ul.Św.Franciszka 10, 43-300 Bielsko-Biala, Poland  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@shopjedrzejko.com

 

8.1.3. Sprzedawca  ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób. 

 

8.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze  zm.).

 

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego

 

8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres ul.Św.Franciszka 10, 43-300 Bielsko-Biala, Poland  lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@shopjedrzejko.com

 

8.2.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 

8.2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

9.   DANE OSOBOWE

 

9.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest:  Janusz Jędrzejko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Jędrzejko Janusz Jędrzejko (adres prowadzenia działalności: ul. Św. Franciszka 10; 43-300 Bielsko-Biała) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9371137488, REGON 002425554, adres poczty elektronicznej: info@shopjedrzejko.com, numer telefonu: (+48) 601505780 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 

9.2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,

 

9.3.      Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

9.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego. 

 

10.          POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 

 

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

10.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

 

10.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://shopjedrzejko.com/en_US/i/Private-Terms/24 oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Poprzednie wersje Regulaminu są dostępne tutaj http://shopjedrzejko.com/en_US/i/Private-Terms/24

 

10.4.  Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu, specyfikacji Zamówienia i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.

 

10.4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy. 

 

Polityka Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających ze Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.ShopJedrzejko.com, zwanego dalej „Sklepem”.

 

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Sklepu.

 

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników w Sklepie jest Firma Jędrzejko Janusz Jędrzejko, ul.Św. Franciszka 10, Bielsko-Biała, NIP 9371137488 właściciel Sklepu, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży towarów bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Firma Jędrzejko” Janusz Jędrzejko.

 

Zakres zbierania danych
"Firma Jędrzejko" zbiera dane Użytkowników w sposób określony w Regulaminie.

 

W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Użytkownikiem, a w szczególności: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail, adresu, jak również numeru telefonu.

 

Cel zbierania danych
Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez "Firma Jędrzejko" w celu realizacji usługi, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a "Firma Jędrzejko".

 

W zależności od udzielenia przez Użytkownika zgody podczas rejestracji podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego może posłużyć do przesyłania przez "Firma Jędrzejko" informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).

 

W zależności od udzielenia przez Użytkownika zgody podany adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez "Firma Jędrzejko" bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).

 

"Firma Jędrzejko", zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Prawo dostępu
Użytkownik posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Użytkownik może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub newslettera.

 

Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy "Firma Jędrzejko" zamierza przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

 

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres info@ShopJedrzejko.com.

 

"Firma Jędrzejko" zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika wobec "Firma Jędrzejko".

 

Mechanizm cookies
Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Sklepu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Sklepu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Sklepu.

 

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Sklepu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

 

Adres IP
"Firma Jędrzejko" zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Sklepu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu.

 

Cookies innych podmiotów
"Firma Jędrzejko" zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.

 

W reklamach zamieszczanych na stronach Sklepu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.

 

Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

 

Dostęp do danych osób trzecich
Do danych osobowych zbieranych przez "Firma Jędrzejko" mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy "Firma Jędrzejko" oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

 

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
"Firma Jędrzejko" oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

Wyłączenie odpowiedzialności
Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż "Firma Jędrzejko", które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

 

"Firma Jędrzejko" nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których "Firma Jędrzejko" przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

 

"Firma Jędrzejko" zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem "Firma Jędrzejko".

 

Kontakt z nami
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres info@ShopJedrzejko.com.

 

Zmiany Polityki Prywatności
"Firma Jędrzejko" zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

 

Data: 17.07.2014r.

 

 

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl